อัลบั้มภาพ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
(จำนวน 83 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ร่วมกับชาวบ้านในพื้นท
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ร่วมกับชาวบ้านในพื้นท
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2565
น่วยทหารช่างที่ 401 และ 402 พัทลุง สำรวจบริเวณขุดลอกคลอง
น่วยทหารช่างที่ 401 และ 402 พัทลุง สำรวจบริเวณขุดลอกคลอง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2565
เยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ
เยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2565
โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโ
โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2565

มอบชุดปฏิบัติการ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.
มอบชุดปฏิบัติการ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2565
กิจกรรมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านควนคง
ประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านควนคง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2565
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2565
มอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตำนา
มอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตำนา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2565

โครงการ “การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2565”
โครงการ “การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2565”
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตำนาน
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตำนาน
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2565
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ประจำเดือน
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ประจำเดือน
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2565
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ศพด.บ้านทุ
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ศพด.บ้านทุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

สำรวจน้ำท่วมขังบนถนนและบริเวณไหล่ทางถนน
สำรวจน้ำท่วมขังบนถนนและบริเวณไหล่ทางถนน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับนางชนนิกานต์  พุ่มคง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ต้อนรับนางชนนิกานต์ พุ่มคง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ประจำเดือน
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ประจำเดือน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2565
ถมหินคลุกไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ในพื้นที่หมู่ที
ถมหินคลุกไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ในพื้นที่หมู่ที
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2565